Siirry sisältöön

Etelä-Savossa kehitettiin uusi kuntouttavan työtoiminnan malli hoiva-alalle

Kaksi ihmistä kohtaa, lämminhenkinen kuva, kädet yhdessä.
Hoivan tukipalvelut uusina koulutus- ja työllistymisväylinä (Vetoa hoivaan) -hankkeessa selvitettiin hoivan tukipalveluiden nykytilaa, tarvetta ja toteutuksen edellytyksiä Etelä-Savon alueen sosiaali- ja terveyspalveluja tuottavissa yksityisissä, julkisissa ja kolmannen sektorin organisaatioissa. Selvityksen pohjalta pilotoitiin kuntouttavan työtoiminnan malli hoiva-alalle. Malli on hyödynnettävissä myös muille ammattialoille.

Vetoa hoivaan -hankkeen toiminta keskitettiin Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) ja Uutta elämää Groupin (UeG) väliseen tiiviiseen yhteistyöhön, jossa Diakilla oli vahva rooli selvitystyön tekemisessä ja UeG:n rooli oli kehittää ammattialasuuntautunutta kuntouttavaa työtoimintaa. Hankkeen kohderyhmänä olivat sote-järjestöjen avaintoimijat, julkiset ja yksityiset hoivapalveluiden tuottajat sekä kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat. Kehittämistyössä hyödynnettiin laajasti selvitystyön aikana toteutettujen fokusryhmähaastattelujen tuloksia.

Hankkeessa selvitettiin vanhus- ja vammaispalvelujen tarjontaa Etelä-Savon alueella ja hoivan tukipalvelujen nykytilaa ja tarvetta sekä toteutuksen edellytyksiä. Tarkoituksena oli tunnistaa, mitkä tukipalvelumuodot soveltuvat erilaisiin tuetun työllistymisen muotoihin.

– Selvityksen pohjalta hoivan tukityön tehtävät näyttäytyvät suhteellisen laajoina ja moninaisina. Palveluissa on paljon sellaisia tehtäviä, joissa ei vaadita pitkää sosiaali- ja terveysalan koulutustaustaa.  Tulevan kehittämistyön kannalta olisi tärkeää, että hoiva-alan moninaisista tehtävistä ja työnkuvista saataisiin tarkempia ja selkeämpiä jäsennyksiä koulutusorganisaatioiden ja työelämän tarpeisiin, kommentoi hankkeen asiantuntija Susanna Hyväri Diakista.

”Oman osaamisen sanoittaminen vahvistaa itsetuntoa”

Selvitystyön pohjalta pilotoitiin ammattialasuuntautuneen kuntouttavan työtoiminnan malli, joka juurrutettiin jo hanketyön aikana UeG:n toimintaan. Pilotoidulla valmennusmallilla haluttiin katkaista oravanpyörä, jossa asiakas joutuu toistuvasti kuntouttavan työtoiminnan piiriin.

Hankkeessa keskityttiin kuntouttavan työtoiminnan aikana tapahtuvan yksilö- ja ryhmävalmennuksen kehittämiseen. Valmennukseen yhdistettiin voimavarakeskeistä lähestymistapaa ja tulevaisuusohjauksen menetelmiä.

– Käytetyt harjoitteet ja menetelmät osoittautuivat toimiviksi ja helpoiksi käyttää erilaisissa ohjaustilanteissa. Esimerkiksi oman osaamisen ja vahvuuksien sanoittaminen vahvistaa itsetuntoa ja helpottaa oman osaamisen markkinointia työnhaussa, kertoo Hyväri.

Uusia polkuja koulutuksiin ja työelämään

Ammattialasuuntautuneessa kuntouttavan työtoiminnan pilotissa valmennettiin osallistujia hoiva-alan tehtäviin. Osallistujia oli 12 henkilöä. Valmennettavat avustivat sekä ikäihmisiä että vammaisia henkilöitä. Avustettavia henkilöitä oli viikkotasolla noin kuusikymmentä. Avustaminen koski esimerkiksi ulkoilua, kaupassakäyntiä, harrastuksia ja seurustelua.

Hankkeessa pilotoidun valmennusmallin avulla on mahdollisuus jo kuntouttavan työtoiminnan jakson aikana löytää polkuja koulutuksiin ja työelämään. Kehitettyjä menetelmiä tullaan hyödyntämään myös jatkossa eri alojen osaajien ohjauksessa ja heidän jatkopolkujen rakentamisessa.

Suomalainen koulutusjärjestelmä antaa paljon mahdollisuuksia järjestää koulutusta, luoda yksilöllisiä opiskelupolkuja ja vastata työelämän osaamistarpeisiin. Ammatilliseen koulutukseen on jo olemassa erilaisia ratkaisuja koulutuksen järjestämistapojen, yksilöllisten polkujen, työnantajan kehittämistarpeiden sekä työllistymisen tukemisen toimenpiteiden suhteen. Kehittämistä tulee kuitenkin jatkaa ja keskustelua on ylläpidettävä, jotta työtehtävien välille saataisiin toivottua liikkuvuutta, riittävästi tekijöitä eri aloille sekä kehittymismahdollisuuksia.

– Hoiva-alan palveluorganisaatiot ovat keskeinen väylä työllistyä sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Hankkeen kuntouttavan työtoiminnan pilotissa on syntynyt työllistämisväyliä hyvinkin erilaisiin hoivatyön ja tukipalvelujen tehtäviin, sanoo Hyväri.

Hankkeen selvitystyöstä voit lukea tästä linkistä.

Vetoa hoivaan -hankkeen hallinnoija oli Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Uutta elämää Group. Hankkeen toiminta-aika oli 1.4.2022–31.12.2023. Hanke sai rahoitusta Euroopan sosiaalirahastolta (ESR) Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta.